Σήμερα την 28 Μαρτίου 2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στην Αθήνα,

μετά τη διεξαγωγή των προβλεπομένων αρχαιρεσιών του Συνδέσμου για την ανά-δειξη νέου ΔΣ , σύμφωνα με το Πρακτικό Διενεργείας Αρχαιρεσιών , τα εκλεγέντα μέλη ΔΣ συνήλθαν σε συνεδρίαση στο γραφείο του ΣΑΑΙΤΘ και κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ σε σώμα , όπως παρακάτω :

 

α Υπτγος ε.α. Παπαδογεωργόπουλος Χρήστος ως Πρόεδρος

 

β. Αντγος ε.α. Παπαποστόλου Σεραφείμ ως Αντιπρόεδρος

 

γ. Αντγος ε.α. Μεντεσίδης Χαράλαμπος ως Γ.Γραμματέας

 

δ. Ταξχος ε.α. Μιχαηλίδης Γεώργιος ως Ταμίας

 

ε. Αντγος ε.α. Μπαλτζώης Ιωάννης ως Μέλος

 

ζ. Αντγος ε.α Κυριάκος Δημήτριος ως Μέλος

 

η . Σχης ε.α. Σταματογιαννάκης Μιχαήλ ως Μέλος

 

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αναγνώσθηκε

παρουσία των παρόντων μελών ΔΣ , υπογράφεται όπως παρακάτω :