Επιμέλεια: Έφεδρος Λοχίας (ΤΘ) Ιωάννης Τερνιώτης

Το ιστορικό Τεθωρακισμένο Όχημα Αναγνωρίσεως Marmon Herrington Mk IVF, όπως έχει ανακοινωθεί στο πρόσφατο παρελθόν, εκτίθεται στον προαύλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Αθήνας, από το παρελθόντα Ιούνιο 2023.

Λεπτομέρεια του περιεχομένου της πινακίδας, κατασκευής του Εφ. Υπιλάρχου Ηλία Παρθένιου.

Επ’ αυτού και κατόπιν αδείας της Διεύθυνσης του Πολεμικού Μουσείου, με μέριμνα μελών του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Ιππικού Τεθωρακισμένων (ΣΑΑΙΤΘ), έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από εργασίες – προσθήκες, στην εξωτερική εμφάνιση του οχήματος, με σκοπό την αποκατάσταση της εμφάνισής του, ως όχημα του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤ) της περιόδου 1947 – 48. Οι εργασίες – προσθήκες αφορούσαν την τοποθέτηση εθνοσήμων εποχής, σημάτων του ΚΕΤ, τακτικών αριθμών, διακριτικών ‘Ιλης/Ουλαμού, την προσθήκη κάννης του συζυγούς πολυβόλου 0,30’’ και εργαλείων επί της πλαϊνής θωρακίσεως σκάφους, την τοποθέτηση βάσης και κεραίας ασυρμάτου με επισείοντα και την κατασκευή – εγκατάσταση έστορα, μετά θήκης πυρομαχικών (βρετανικού τύπου), για το τοποθετούμενο, επί του πύργου, πολυβόλο Browning 0,30’’.

H εκπλήρωση μιας ακόμα υποχρέωσης του Συνδέσμου μας, προς το ιστορικό αυτό έκθεμα του Μουσείου, υλοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2024. Αφορούσε την κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας με την ανάλογη μεταλλική βάση. Σ’ αυτήν αναφέρεται ο τύπος (δηλ. η έκδοση) του συγκεκριμένου οχήματος, καθώς και πληροφοριακά στοιχεία της κατασκευής αλλά και των υπηρεσιών που προσέφεραν στις πολεμικές επιχειρήσεις και κατά την ειρηνική περίοδο, τα τεθωρακισμένα του τύπου.

Αναμνηστική φωτογραφία. Από δεξιά ο Υποστράτηγος Χρ. Λαζαρίδης Διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου, ο Πρόεδρος του ΣΑΑΙΤΘ Αντιστράτηγος ε.α. Δημ. Κυριάκος και ο Έφεδρος Λοχίας ΤΘ, Ιωαν. Τερνιώτης, μέλος του Συνδέσμου μας.
Post Visitors:255