ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 1. Το παρόν ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών ΙΠΠΙΚΟΥ -ΤΕΘΩ­ΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ αποτελείται από (11) άρθρα και τα είκοσι εννέα (29) ιδρυτικά μέλη αυτού το υπέγραψαν την 8 Απριλίου 1996 καθώς και την ιδρυτική πράξη αυτού, στην Αθήνα και στα γραφεία της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.- Ε.Δ).
 2. Το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ αυτό υπέστη την κατά τον Νόμο διαδικασία ενώπιον του Μονο­μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το Οποίο με την υπ’ αριθμόν 4120/27-6-1996 απόφαση του αφ’ ενός ενέκρινε την ίδρυση και το κατα­στατικό και αφ’ ετέρου διέταξε την κατα­χώρηση του με αύξοντα αριθμό: 20991/1996 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο των ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Έκτοτε το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ διά τα μέλη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ αποτελεί το οιονεί ΣΥΝΤΑΓΜΑ των.

3. Το αρχικώς εγκριθέν καταστατικό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, το κείμενο του οποίου ακολουθεί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ μία και μόνη φορά με την υπ’ αριθμόν 2906/21.05.1998 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και έγινε ΕΝΙΑΙΑ ■ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ώστε αυτή να ισχύει και μόνο^

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ -ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΛΑΒΑΡΟ Άρθρο 1

1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών
Ιτττπκού-Τεθωρακισμένων του Ελληνικού
Στρατού – ΣΑΙΤΘ»
με έδρα την Αθήνα.
Παραρτήματα του Συνδέσμου μπορεί να ιδρυ-
θούν και σε άλλες πόλεις, μετά από εισήγηση
του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από
τη Γενική Συνέλευση.

2. Το έμβλημα του Συνδέσμου φέρει στο άνω
μέρος την ονομασία του Συνδέσμου, στο κάτω
μέρος την ημερομηνία ιδρύσεως και στο μέσο
παράσταση με Άρμα μάχης προβαλλόμενο σε
δύο άλογα.

Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι κυκλική, στην περίμετρο της αναγράφεται ο τίτλος του Συνδέσμου, το έτος ιδρύσεως (1996) και στο μέσο υπάρχει παράσταση με το έμβλημα του Συνδέσμου.

3. Το λάβαρο του Συνδέσμου είναι υφασμά­τινο με βάση το χρώμα τουΟπλου, διαστά­σεων 0,75 Χ 1,00 μέτρα και στο κέντρο του απεικονίζεται το έμβλημα του Συνδέσμου σε χρυσαφί κυκλική απόχρωση, με μαύρα χρώματα τα άρματα και τα άλογα. Ο τίτλος με το έτος ιδρύσεως είναι με μαύρα γράμματα προβαλλόμενα σε χρυσαφί ημικυκλική γραμμή. Περιμετρικώς φέρει χρυσά κρόσσια.

ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Άρθρο 2ο

1. Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

α. Η υποβοήθηση του έργου του Όπλου Ιππ-ΤΘ με την παρουσίαση απόψεων, εισηγήσεων, υποδείξεων η μεταβίβαση γνώσεων και εμπειριών.

β. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στη στρατηγική και τακτική χρησιμοποίηση του Όπλου και την

τεχνική του βελτίωση, όπου αυτό είναι δυνατό, χωρίς παρέμβαση στα διοικητικά ή λοιπά καθήκοντα των εν ενεργεία συναδέλφων και η παρουσίαση του έργου του Όπλου στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη.

γ. Η διατήρηση, σύσφιγξη και βελτίωση των συναδελφικών σχέσεων των αποστράτων Αξιωματικών, οποιασδήποτε προελεύσεως (μονίμων και εφέδρων) του Όπλου του Ιππικού -Τεθωρακισμένων, όπως. αυτές δημιουργήθησαν από τη, μακροχρόνια υπηρεσία και πρακτική τους στον Ελληνικό Στρατό.

δ. Η διατήρηση του δεσμού των αποστράτων και με τα σε ενέργεια τελούντα στελέχη του Όπλου και η συμβολή στην διατήρηση των παραδόσεων του Όπλου.

ε. Η ανάπτυξη και προώθηση φιλικών, κοινωνικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.

στ. Η παροχή ηθικής και κοινωνικής αρωγής και συμπαραστάσεως σε κάθε μέλος που έχει ανάγκη, όπου αυτό είναι δυνατό.

ζ. Η παροχή ηθικών αμοιβών σε συναδέλφους ή και μέλη των οικογενειών τους για δια­κεκριμένες πράξεις τους στον υπηρεσιακό τομέα, αλλά και την γενικότερη κοινωνική τους συμβολή προς προώθηση της αποτελε­σματικότητας του Όπλου, αλλά και την εξυπη­ρέτηση γενικότερων εθνικών θεμάτων ή λύση προβλημάτων Ελληνισμού στην Ημεδαπή και Αλλοδαπή.

2. Προς επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου θα χρησιμοποιηθούν, ενδεικτικώς, τα παρα­κάτω μέσα ή εκδηλώσεις:

α) Περιοδικές συγκεντρώσεις στην έδρα του Συνδέσμου.

β) Συνεστιάσεις, εκδρομές και άλλες κοι­νωνικές εκδηλώσεις οι οποίες θα οργανώνον­ται από το Σύνδεσμο.

γ) Παρουσία των μελών του Συνδέσμου στις εκδηλώσεις του Όπλου, κατόπιν προσκλή­σεως της Διευθύνσεως ΤΘ/ΓΕΣ ή άλλων αρ­μοδίων Αρχών, όπως ορκωμοσίες, τελετές, επιδείξεις ή όπου αλλού κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο.

δ) Η συγγραφή της ιστορίας του Όπλου, η οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, σεμιναρίων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων προς προ­βολή του έργου του Όπλου Ιππ-ΤΘ ή και γενι­κότερα θέματα που απασχολούν τον Ελληνισμό, χωρίς εμπλοκή σε κομματικές διενέξεις ή προσανατολισμούς.

ε) Έκδοση εντύπων για την παρουσίαση των απόψεων του Συνδέσμου και ενημέρωση των μελών του επί των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

στ) Επαφή με τις συναφείς. Οργανώσεις, Σωματεία και Συνδέσμους ημεδαπής και αλλοδαπής για ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωση.

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 3ο

 1. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα.
 2. Τα Τακτικά και Αρωγά μέλη εγγράφονται στο Σύνδεσμο κατόπιν αιτήσεως τους και απο­φάσεως του Δ.Σ. ενώ τα Επίτιμα ανακηρύσ­σονται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
 3. Τακτικά μέλη γίνονται Αξιωματικοί(Μόνιμοι και Έφεδροι) και Ανθυπασπιστές του Ιππ-ΤΘ, οι οποίοι τελούν σε αποστρατεία.
 4. Αρωγά μέλη γίνονται, κατόπιν αιτήσεως τους και αποφάσεως του Δ.Σ. οι απόστρατοι Αξιωματικοί των άλλων Όπλων-Σωμάτων του Στρατού, οι οποίοι κατά την υπηρεσία τους στο Στράτευμα έχουν φοιτήσει σε εξειδικευμένα Σχολεία του Όπλου Ιππ – ΤΘ και τα μέλη οικογενειών (σύζυγος- τέκνα) θανόντων τακτικών μελών.
 5. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται προσωπι­κότητες, καταρχήν προερχόμενες από το Στράτευμα, οι οποίες έχουν συμβάλει στην βελτίωση του Όπλου των Τεθωρακισμένων, του Στρατού ή έχουν γενικότερη συμβολή στα κοινωνικά, πολιτιστικά και εθνικά θέματα και έχουν υπηρετήσει στο Όπλο Ιππ-ΤΘ.
 6. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Συνδέσμου.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4ο

1. Οι πόροι προέρχονται:

α. Από το χρηματικό ποσό το οποίο κατα­βάλλεται κατά την αρχική εγγραφή των μελών του Συνδέσμου, όπως και από την ετήσια συν­δρομή τους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Τα επίτιμα μέλη του Συνδέσμου δεν κατα-βάλλουν οποιοδήποτε ποσό για την εγγραφή ή συνδρομή προς το Σύνδεσμον.

β. Από προσφορές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις προς εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου. Η αποδοχή ή μη των ανωτέρω γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. όπως ο νόμος ορίζει.

γ. Από τα έσοδα διαφόρων εκδηλώσεων, όπως εκδρομές, ημερίδες και διαφημίσεις σε έντυπα του Συνδέσμου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 5ο

1. Διοικητικό Συμβούλιο

α. Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέ­γεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ ενική Συνέλευση για περίοδο τριών (3) ετών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 7.

Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται σε τακτικά και αναπληρωματικά.

Ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται τα κατά σειρά πλειοψηφήσαντα κατά τις αρχαιρεσίες επτά (7) πρώτα μέλη του Συνδέσμου, τα δε ακολουθούντα τρία (3) ως αναπληρωματικά. Η αναπλήρωση των αποχωρούντων μελών του Δ.Σ. γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά επιτυχίας τους στην ψηφοφορία.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι απεριορίστως επανε­κλέξιμα. Η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη. Κατά παρέκκλιση της διατάξεως αυτής είναι δυνατή η αποζημίωση για οδοιπορικά ή δα­πάνες σε μέλη του Συνδέσμου τα οποία ανέ­λαβαν τη διεκπεραίωση ειδικών εργασιών ή υποθέσεων του Συνδέσμου κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ.

β. Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πρώτου στην ψηφοφορία Συμβούλου εντός οκτώ(8)ημερών από της διενέργειας των εκλογών και συγκροτείται σε Σώμα. Εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμ­ματέα και τον Ταμία με μυστική ψηφοφορία. Σε ισοψηφία κάποιων εκ των οργάνων αυτών, επαναλαμβάνεται εκ νέου η ψηφοφορία και αν προκύψει εκ νέου ισοψηφία, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, προς ανάδειξη του προσώπου το οποίο θα καταλάβει τη θέση.

γ. Για τη νόμιμη συνεδρίαση του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών, οι αποφάσεις δε λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση γίνεται από τον Πρόεδρο, σε αυτήν δε αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνδδριάσεως όπως και τα προς εξέταση θέματα. Δυνατό να συζητηθούν εκτάκτως και άλλα θέματα, τα οποία θα θέσει η πλειοψηφία των παρόντων μελών κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δ,Σ.

Το Δ.Σ. συνέρχεται μία (1) φορά το μήνα σε τακτική συνεδρίαση ή και εκτάκτως όταν αυτό ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. ή το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στις συνεδριάσεις τηρούνται Πρακτικά με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν, όπως και οι διαφορετικές γνώμες των μειοψη-φησάντων μελών του Δ.Σ. Τα Πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

δ. Επιτρέπεται στο Δ.Σ. να αναθέτει σε Επιτροπές ή πρόσωπα τη μελέτη θεμάτων

σύμφωνα με τους σκοπούς του Συνδέσμου, μέσα στα νόμιμα όρια.

ε. Το Δ.Σ. μεριμνά για την προώθηση και την επιτυχία των σκοπών του Συνδέσμου εντός των διατάξεων του Καταστατικού του Συνδέσμου. Διαχειρίζεται την περιουσία αυτού, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό του και γενικά αποφασίζει επί παντός θέματος, το οποίο δεν απαιτεί απόφαση της Γ.Σ.

-13 –

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΣ. Αρθρο 6ο

1. Πρόεδρος

α. Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνε­δριάσεις αυτού, υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα, συνυπογράφει τα εντάλματα πλη­ρωμής, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων προς συζήτηση από το Δ.Σ. και ενεργεί κάθε τι που αποσκοπεί στην κανονική και νόμιμη λειτουργία του Συνδέσμου.

β, Λογοδοτεί στην Γενική Συνέλευση επί των πεπραγμένων του Δ.Σ.

γ. Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον Αρχών, Δικαστηρίων και κάθε Νομικό Πρόσωπο ή Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Τα αποτελέσματα αυτών των εκπροσωπήσεων οινακοινώνονιαιοτοΔΣ

δ. Απόντα ή κωλυόμενο τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ε. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκλείψεως ή κωλύματος ασκήσεως για οποιονδήποτε λόγο των καθηκόντων του Προέδρου πέραν των 3 μηνών, τη θέση του καταλαμβάνει αρχικά ως μέλος του Δ.Σ. το πρώτο αναπληρωματικό εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. και στη συνέχεια η θέση του καλύπτεται εξ ενός εξ αυτών, με μυστική ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ.

2. Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος υποκαθιστώντας τον σε όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Δυνατό, μετά από πρόταση του Προέδρου και απόφαση του Δ.Σ. να του ανατεθεί ο έλεγχος ή επίβλεψη συγκεκριμένου τομέα δραστηριοτήτων του Δ.Σ.

3. Γενικός Γραμματέας

α. Διεξάγει την αλληλογραφία του Συνδέσμου συνυπογράφων με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί τη σφραγίδα, το μητρώο των μελών του Συνδέσμου, καταρ­τίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων των συνε­δριάσεων του Δ.Σ., τηρεί τα πρακτικά των ‘ συνεδριάσεων του Δ.Σ., ελέγχει την εργασία των εργαζομένων εμμίσθων υπαλλήλων του Συνδέσμου, σε περίπτωση που θα υπάρξουν τέτοιοι υπάλληλοι. ‘

Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών του Συνδέσμου.

β. Απόντα ή κωλυόμενο τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από αυτό.

4. Ταμίας.

α. Εισπράττει τις εισφορές των μελών και τα λοιπά έσοδα του Συνδέσμου και ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα τα οποία προσυπο­γράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμμα­τέας του Συνδέσμου.

β. Τηρεί τα βιβλία και έντυπα για την καλή λειτουργία της οικονομικής διαχειρίσεως του Συνδέσμου.

γ. Εκτελεί χρέη διαχειριστού του Συνδέσμου, συντάσσει τον Ισολογισμό – Απολογισμό και Προϋπολογισμό του επόμενου έτους τους οποίους θέτει υπόψη του Δ.Σ. για την εν συνεχεία παρουσίαση τους και έγκριση στην τακτική σύνοδο της Γενικής Συνελεύσεως. –

δ. Απουσιάζων η κωλυόμενος αναπληρούται από μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από αυτό.

5. Μέλη

Βοηθούν το έργο του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Με απόφαση του Δ.Σ. δυνατό να τους ανα­τεθεί έργο Εφόρων, ιδίως προς τήρηση της βιβλιοθήκης, εκτέλεση μελετών, δημόσιες σχέσεις, οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων ή ημερίδων, ψυχαγωγικών και άλλων εκδηλώσεων.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 7ο

 1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) γίνεται από πίνακα υποψηφίων. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει οποιοδή­ποτε τακτικό μέλος του Συνδέσμου ταμειακώς εντάξει, μετά από δήλωση της επιθυμίας του αυτής εγγράφως ή τηλεφωνικώς προς τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου, οκτώ (8) ημέρες πριν από τις εκλογές, ο οποίος και συντάσσει το σχετικό ψηφοδέλτιο.
 2. Εκ των υποψηφίων εκλέγονται επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για το Δ.Σ. και τρία (3) τακτικά και δύο (2) ανα-

Αναπληρωματικά μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι Έφεδροι αξιωματικοί δύνανται να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με δύο (2) μέλη το μέγιστο.

 1. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας φέρουν αποστρατευτικό βαθμό ανωτάτου Αξιωματικού.
 2. Κάθε μέλος το οποίο ψηφίζει έχει δικαίωμα να θέσει σταυρό προ του ονόματος του υποψηφίου και μέχρις επτά (7) σταυρούς για τα μέλη του Δ.Σ. και τρείς (3) για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς θεωρείται έγκυρο, ενώ ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς θεωρείται άκυρο. Ψηφοφορία δ’ αντιπροσώπου είναι δυνατή κατόπιν εγγράφου απλής εξουσιοδο­τήσεως του αντιπροσωπευόμενου μέλους προς οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου και μόνο για ένα μέλος.
 3. Αρχαιρεσίες

Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών. Στην Επιτροπή αυτή δεν επι­τρέπεται να συμμετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων διεξάγεται κλήρωση για την ανάδειξη του εκλεγέντος.

Για τα αποτελέσματα των εκλογών συντάσσεται πρακτικό, όπου αναγράφονται οι ψηφίσαντες και ο αριθμός των σταυρών τους οποίους έλαβαν οι υποψήφιοι.

Ενστάσεις των υποψηφίων εξετάζονται από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία και αποφαίνεται τελεσίδικα επ’ αυτών.

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 8

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο
όργανο του Συνδέσμου. Αποτελείται από τα
τακτικά μέλη του και καθορίζει το έργο του
Δ.Σ. τον τρόπο εκπληρώσεως της
αποστολής του Συνδέσμου, αποφασίζει δε
τελεσίδικα για κάθε θέμα το οποίο
απασχολεί το Σύνδεσμο
ή βρίσκεται σε
εκκρεμότητα και εκλέγει ανά τριετία τα μέλη
του Δ.Σ. και της Ε,Ε.

2. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά το
χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο αυτού και
εκτάκτως
όσες φορές κριθεί αναγκαίο

από το Δ.Σ. Εκτάκτως επίσης συγκαλείται η Γ. Σ. όταν αυτό ζητήσουν είκοσι (20) τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει το Δ.Σ. να συγκαλέσει την έκτακτη συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το χρόνο που θα περιέλθει στο Δ.Σ. εγγράφως το σχετικό αίτημα.

 1. Η σύγκληση της Γ. Σ. (τακτική – έκτακτη) γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο καθορίζει τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συνέλευση, όπως και το χρόνο και τόπο όπου θα λάβει χώρα αυτή. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα παραπάνω και ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί εντός οκτώ (8) ημερών στον ίδιο τόπο και χρόνο ανεξαρτήτως παρουσίας συγκεκριμένου αριθμού μελών του Συνδέσμου. Η παραπάνω πρόσκληση αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα μέλη του Συνδέσμου και δημοσιεύεται σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες. Η δημοσίευση αυτή αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο τηρήσεως των νόμιμων διαδικασιών για την σύγκληση της Γ.Σ.
 2. Το Δ.Σ. θέτει υπόψη της Γ,Σ την Έκθεση της Ε.Ε., τον Προϋπολογισμό της επόμενης χρήσεως ή και ό,τι άλλο θέμα κριθεί σκόπιμο

να τύχει ελέγχου και εγκρίσεως από την Γ.Σ.

5. Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της, κατά δε την επαναληπτική σύγκληση της οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών. Προ ενάρξεως της συνεδριάσεως εκλέγεται δια ανατάσεως της χειρός τριμελής Επιτροπή (Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος) η οποία διευθύνει τις εργασίες της Γ. Σ. και τηρεί τα σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για την εκλογή Δ.Σ. στην παραπάνω Επιτροπή δεν επιτρέπεται να συμμετέχει μέλος το οποίο είναι υποψήφιος για το Δ.Σ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 9ο

1. Η Ε.Ε. εκλέγεται από την Γ.Σ. η οποία
συνέρχεται για την εκλογή του Δ.Σ. και
αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο
(2) αναπληρωματικά μέλη.

2. Έργο της Ε.Ε. είναι ο ετήσιος οικονομικός
έλεγχος του Συνδέσμου και η υποβολή στη Γ.Σ.
εκθέσεως. Επίσης ο έλεγχος της οικονομικής
διαχειρίσεως του Συνδέσμου όταν αυτό κριθεί

σκόπιμο και αφού ειδοποιηθεί ο Πρόεδρος και ο Ταμίας. Το πόρισμα της έκτακτης αυτής εξετάσεως πρέπει να υποβληθεί στο Δ.Σ. εντός ΙΟημέρου από του πέρατος ενεργείας του ελέγχου.

3. Η Ε.Ε. συνέρχεται εντός δημέρου από του πέρατος της ψηφοφορίας με μέριμνα του, πλειοψηφήσαντος μέλους και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 10ο

1. Την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Συνδέσμου προτείνει στην Γ.Σ. το Δ.Σ. Κατά τη συνέλευση για λήψη της αποφάσεως απαιτείται η_παρουσία τουλάχιστον του ημίσεος (1/2) των τακτικών μελών του Συνδέσμου, η δε απόφαση λαμβάνεται με θετικές ψήφους των 3/4 των παρόντων μελών κατά τη συνεδρίαση.

2. Είναι δυνατή η αποχώρηση μέλους του

Συνδέσμου κατόπιν εγγράφου γνωστο­ποιήσεως της προθέσεως του προς το Δ.Σ. τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του έτους. Το Δ.Σ. προβαίνει στη διαγραφή του μέλους αυτού από το Σύνδεσμο.

 1. Διαγραφή μέλους του Συνδέσμου είναι δυνατή μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. για πράξεις του μέλους αυτού, οι οποίες αντιτίθενται προς το σκοπό του Συνδέσμου ή για συμπεριφορά ανάρμοστη, αναξιοπρεπή ή δικαιολογούσα τη διαγραφή αυτή. Η πρόταση διαγραφής και η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται και στα δύο όργανα (Δ.Σ. και Γ.Σ.) του Συνδέσμου με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκάστου οργάνου.
 2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσμου, η εκκαθάριση του γίνεται από τριμελή Επιτροπή που ορίζει η Γενική Συνέλευση η δε περιουσία του Συνδέσμου περιέρχεται, όπου αποφασίσει το Δ.Σ. κατά προτίμηση στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού (ΕΑΑΣ), ουδέποτε όμως επιστρέφεται στα μέλη του Συνδέσμου.

ψ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 11ο

1. Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό συμπληρώνεται με αποφάσεις της Γ. Σ. όπως και από τον Αστικό Κώδικα και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας η οποία αφορά στα Σωματεία.

2. Η Γ.Σ. για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ. και της Ε. Ε. πρέπει να συνέλθει το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού. Μέχρι της εκλογής αυτής, ο Σύνδεσμος θα διοικείται από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που θα οριστεί από τα Ιδρυτικά μέλη του.

3. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από της εκλογής του πρώτου Δ.Σ. το

Δ.Σ. οφείλει να συντάξει λεπτομερή Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συνδέσμου, τον οποίον κυρώνει προσωρινά και εφαρμόζει μέχρι την τελική του έγκριση από την πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ. του Συνδέσμου.

4. Το καταστατικό περιέχει ένδεκα (11) άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του σήμερα, 8 Απριλίου 1996 ,στην Αθήνα, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ) από τα παρακάτω αναγραφόμενα κατά αλφαβητική σειρά ιδρυτικά του μέλη ,

 1. Αντιστράτηγος ε.α Αγγελόπουλος Γεώργιος Μούσκου 11 – Ζωγράφου 157 72 -τηλ. 7704357
 2. Αντιστράτηγος ε.α. Βασιλόπουλος Αδάμ

Μ. Ασίας 23 – Αγ. Ανάργυροι 135 61 – τηλ. 2616154

3. Υποστράτηγος ε.α. Γατσινάκης Θωμάς

Επτανήσου 19β -Χαλάνδρι 152 31 – τηλ. 6474846

4. Αντιστράτηγος ε.α. Γιαννακόπουλος
Ιωάννης
Δεινοσαύρους 93 -Αθήνα 117 43
-τηλ.9013477

5. Αντιστράτηγος ε.α. Γκαμαλέτσος Λάμπρος

Κλειούς 26-Χολαργός 155 61 -τηλ. 6519040

6. Αντιστράτηγος ε.α. Καλαμποκίδης Ιωάννης

Αμαρουσίου -Χαλανδρίου 88 – Παράδεισος Αμαρουσίου 151 10-τηλ. 6840509

 1. Αντιστράτηγος ε.α. Κατσαδήμας Ιωάννης Ζησιμοπούλου 11 – Παπάγου 156 69 – τηλ. 6521619
 2. Αντιστράτηγος ε.α. Κοράκης Γεώργιος Σκρά 25 – Χολαργός 155 62 – τηλ. 6517542
 3. Υποστράτηγος ε.α.Κορκολής Μιχαήλ Ηπείρου 1 – Αθήνα 104 33 τηλ. 8218847

10. Υποστράτηγος ε.α. Κολιώνης Λεωνίδας
Σαλαμίνος 39 – Αγία Παρασκευή 153 45 – τηλ.
6394690

11. Υποστράτηγος ε.α. Κουτρουμπέλης
Ανδρέας
Βουτσινά 69 – Χολαργός 155 61
-τηλ.6518476

12. Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρης Άγγελος «
Αποστολοπούλου 57 – Αθήνα 152 31 – τηλ.
6716184

13. Αντιστράτηγος ε.α. Λαζαρίδης
Νικόλαος
Λαοδάμαντος 32 – Αθήνα104 45
-τηλ.5142672

14. Αντιστράτηγος ε.α. Λαμπρίδης Δημήτριος
Βασιλείου του Μεγάλου 32 -Νέα

Σμύρνη 171 22 τηλ. 9342827

15. Αντιστράτηγος ε.α. Μεταλληνός Φώτιος
Πίνδου 108 – Παπάγου 156 69 τηλ. 6528224

16. Υποστράτηγος ε.α. Μπαϊρακτάρης Αντώνιος
Φαωνος 25 -Υμηττός 172 37 – τηλ. 7510079

17. Υποστράτηγος ε.α. Μώκος Νικόλαος
Γράμμου 67 – Μοσχάτο 183 45 -τηλ. 9563120

 1. Αντιστράτηγος ε.α. Μόσχος Χαράλαμπος Κυκλάδων 1003-Αγία Παρασκευή 153 41 -τηλ. 6527494
 2. Υποστράτηγος ε.α. Μπούρος Απόστολος Αετιδέων 19 – Χολαργός 155 61 τηλ. 6545992

20. Αντιστράτηγος ε.α. Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Αγ. Αναργύρων 14 – Νέα Ιωνία
142 31 τηλ. 2751830

 1. Υποστράτηγος ε.α. Ποθάκος Παναγιώτης Πλαταιών 28 – Βριλήσσια 152 35 τηλ.6833663
 2. Αντιστράτηγος ε.α. Σούνδιας Αναστάσιος Κανέλλου Δεληγιάννη 18 – Ραφήνα 190 09 – τηλ 02940-31690
 3. Αντιστράτηγος ε.α. Τραϊτόρος Γεώργιος Μακεδονίας 40 – Παπάγου/156 69-τηλ. 6525563
 4. ‘ Αντιστράτηγος ε.α. Τριαντάφυλλου Δημήτριος Κεφαλληνίας 12 – Μαρούσι 15125 τηλ.6894317
 5. Αντιστράτηγος ε.α. Τσατσούλης Χαρίλαος Μιστράλ 20 – Νέο Ψυχικό 154 51 τηλ. 6714633
 6. Αντιστράτηγος ε.α. Τσίρκας Ευάγγελος Ακτή Θεμιστοκλέους 260 – Πειραιάς 185 39 – . τηλ.4134068
 7. Αντιστράτηγος ε.α. Φάσσαρης Ιωάννης Φειδίου 30- Κορωπί 194 00 -τηλ. 6625531
 8. Αντιστράτηγος ε.α. Φατούρος Μιχαήλ Εκάβης 42 – Αθήνα 111 46 -τηλ. 2919644

29. Αντιστράτηγος ε.α. Φραντζέσκαρος
Αντώνιος Ρέτπτα 83 – Παπάγου 165 69

τηλ. 6518458

ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ με δαπάνη Κωνσταντίνου Ιω. Τριανταφύλλου Εφ. Αξιωματικού (Τ.Θ.) Δικηγόρου Αθηνών